Villkor

Dessa villkor reglerar din användning av denna webbplats; genom att använda denna webbplats accepterar du dessa villkor i sin helhet och utan förbehåll. Om du inte håller med dessa villkor eller någon del av dessa villkor, får du inte använda den här webbplatsen.


Du måste vara minst 18 [arton] år för att använda denna webbplats. Genom att använda denna webbplats och genom att acceptera dessa villkor, garanterar och föreställer du att du är minst 18 år. Om du behöver mer information eller har några frågor om våra användarvillkor, vänligen kontakta oss här.

Licens för att använda webbplats

Om inget annat anges äger HostingAdvice.com och / eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna som publiceras på denna webbplats och material som används på HostingAdvice.com. Med förbehåll för licensen nedan är alla dessa immateriella rättigheter reserverade.

Du kan visa, ladda ner endast för cachningsändamål och skriva ut sidor, filer eller annat innehåll från webbplatsen för eget bruk, under förutsättning att de begränsningar som anges nedan och på annat håll i dessa villkor och villkor.

Du får inte:

 • publicera material från denna webbplats i varken tryckta eller digitala medier eller dokument (inklusive publicering på en annan webbplats);
 • sälja, hyra eller dellicensmaterial från webbplatsen;
 • visa allt material från webbplatsen offentligt;
 • reproducera, duplicera, kopiera eller på annat sätt utnyttja material på denna webbplats för ett kommersiellt syfte;
 • redigera eller på annat sätt modifiera något material på webbplatsen;
 • omfördela material från denna webbplats – förutom innehåll specifikt och uttryckligen tillgängligt för omfördelning; eller
 • publicera eller reproducera någon del av denna webbplats genom att använda iframes eller skärmskrapor.

Om innehåll specifikt görs tillgängligt för omfördelning får det bara distribueras inom din organisation.

Acceptabel användning

Du får inte använda denna webbplats på något sätt som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen eller försämra tillgängligheten eller tillgängligheten för HostingAdvice.com eller på något sätt som är olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt eller i samband med alla olagliga, olagliga, bedrägliga eller skadliga syften eller aktiviteter.

Du får inte använda denna webbplats för att kopiera, lagra, värd, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera något material som består av (eller är länkat till) spionprogram, datavirus, trojansk häst, mask, tangenttryckslogger, rootkit, eller annan skadlig datorprogramvara.

Du får inte utföra några systematiska eller automatiserade datainsamlingsaktiviteter på eller i relation till denna webbplats utan HostingAdvice.coms uttryckliga skriftliga medgivande. Detta inkluderar:

 • skrapning
 • data mining
 • datauttag
 • skörd av data
 • “Inramning” (iframes)
 • artikeln “snurrande”

Du får inte använda denna webbplats eller någon del av den för att sända eller skicka oönskad kommersiell kommunikation. Du får inte använda denna webbplats för något syfte relaterat till marknadsföring utan uttryckligt skriftligt medgivande från HostingAdvice.com.

Begränsad åtkomst

Tillgång till vissa områden på denna webbplats är begränsad. HostingAdvice.com förbehåller sig rätten att begränsa åtkomsten till vissa områden på denna webbplats, eller efter vår bedömning, hela webbplatsen. HostingAdvice.com kan ändra eller ändra denna policy utan föregående meddelande.

Om HostingAdvice.com ger dig ett användar-ID och lösenord för att du ska kunna komma åt begränsade områden på denna webbplats eller annat innehåll eller tjänster, måste du se till att användar-ID och lösenord hålls konfidentiella. Du är ensam ansvarig för ditt lösenord och användar-ID-säkerhet. HostingAdvice.com kan inaktivera ditt användar-ID och lösenord enligt HostingAdvice.com med ensamrätt utan förvarning eller förklaring.

Användarinnehåll

I dessa villkor betyder “ditt användarinnehåll” material (inklusive utan begränsning text, bilder, ljudmaterial, videomaterial och audiovisuellt material) som du skickar till denna webbplats, för vilket ändamål som helst.

Du beviljar HostingAdvice.com en världsomfattande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens för att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera ditt användarinnehåll i alla befintliga eller framtida media. Du ger även till HostingAdvice.com rätten att dellicenser dessa rättigheter och rätten att väcka talan om intrång i dessa rättigheter.

Ditt användarinnehåll får inte vara olagligt eller olagligt, får inte kränka någon tredje parts lagliga rättigheter och får inte kunna leda till rättsliga åtgärder vare sig du eller HostingAdvice.com eller en tredje part (i varje fall enligt tillämplig lag).

Du får inte skicka något användarinnehåll till webbplatsen som har varit eller har varit föremål för hotade eller faktiska rättsliga förfaranden eller något annat liknande klagomål. HostingAdvice.com förbehåller sig rätten att redigera eller ta bort allt material som skickas till denna webbplats, eller lagras på servrarna på HostingAdvice.com, eller värd eller publicerat på denna webbplats.

HostingAdvice.coms rättigheter enligt dessa villkor för användarinnehåll, HostingAdvice.com åtar sig inte att övervaka inlämnande av sådant innehåll till eller publicering av sådant innehåll på denna webbplats.

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls “som den är” utan några uttalanden eller garantier, uttryckliga eller underförstådda. HostingAdvice.com lämnar inga garantier i förhållande till denna webbplats eller information och material som tillhandahålls på denna webbplats.

Utan att det påverkar allmänheten i det föregående stycket, garanterar HostingAdvice.com inte att:

 • denna webbplats kommer att vara ständigt tillgänglig eller tillgänglig alls; eller
 • informationen på denna webbplats är fullständig, sann, korrekt eller icke-vilseledande.

Ingenting på denna webbplats ersätter eller är avsett att ersätta professionell rådgivning. Om du behöver råd angående juridiska, ekonomiska, medicinska eller andra personliga frågor, bör du rådfråga en lämplig professionell.

Ansvarsbegränsningar

HostingAdvice.com är inte ansvarigt gentemot dig (vare sig enligt lagen om kontakt, skadeslagen eller på annat sätt) i förhållande till innehållet eller användningen av eller på annat sätt i samband med denna webbplats:

 • i den utsträckning webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt för alla direkta förluster;
 • för indirekt, speciell eller följdförlust; eller
 • för affärsförluster, inkomstförlust, inkomst, vinster eller förväntat besparingar, förlust av kontrakt eller affärsrelationer, förlust av rykte eller goodwill eller förlust eller korruption av information eller data.

Dessa ansvarsbegränsningar gäller även om HostingAdvice.com uttryckligen har informerats om den potentiella förlusten.

undantag

Ingenting i denna webbplats friskrivningsklausul kommer att utesluta eller begränsa någon garanti som följer av lagen om att det skulle vara olagligt att utesluta eller begränsa, och inget på denna webbplats friskrivningsklausul kommer att utesluta eller begränsa ansvaret för Digital Brands Inc. vad gäller:

 • dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet från HostingAdvice.com eller dess ombud, anställda eller aktieägare / ägare;
 • bedrägeri eller bedräglig felrepresentation från HostingAdvice.com; eller
 • oavsett vilket det skulle vara olagligt eller olagligt för HostingAdvice.com att utesluta eller begränsa, eller försöka eller påstå att utesluta eller begränsa sitt ansvar.

Rimlig

Genom att använda denna webbplats accepterar du att de undantag och ansvarsbegränsningar som anges på denna webbplats friskrivning är rimliga.

Om du inte tycker att de är rimliga, får du inte använda den här webbplatsen.

Andra partier

Du accepterar att HostingAdvice.com som ett företag med begränsat ansvar har ett intresse av att begränsa det personliga ansvaret för dess tjänstemän och anställda. Du samtycker till att du inte kommer att väcka något anspråk personligen mot HostingAdvice.com: s tjänstemän eller anställda med avseende på eventuella förluster du lider i samband med webbplatsen.

Utan att det påverkar föregående stycke samtycker du till att begränsningarna av garantier och ansvar som anges på denna webbplats ansvarsfriskrivning kommer att skydda HostingAdvice.com: s tjänstemän, anställda, agenter, dotterbolag, efterträdare, uppdrag och underleverantörer samt HostingAdvice.com.

Bestämmelser som inte kan verkställas

Om någon bestämmelse i denna webbplats-ansvarsfriskrivning är, eller visar sig vara, inte verkställbar enligt tillämplig lag, kommer det inte att påverka verkställbarheten för de andra bestämmelserna på denna webbplats-ansvarsfriskrivning.

Ersättning

Du skyddar härmed HostingAdvice.com och åtar sig att hålla HostingAdvice.com skadeställda mot eventuella förluster, skador, kostnader, skulder och kostnader (inklusive utan begränsning juridiska kostnader och eventuella belopp som HostingAdvice.com betalar till en tredje part för att lösa ett fordran eller tvist om rådgivning från HostingAdvice.coms juridiska rådgivare) som har uppstått eller lidits av HostingAdvice.com till följd av ett brott från dig av någon bestämmelse i dessa villkor, eller som uppstår på grund av att du har åsidosatt någon bestämmelse av dessa villkor och betingelser.

Brott mot dessa villkor

Utan att det påverkar HostingAdvice.coms andra rättigheter enligt dessa villkor, om du bryter mot dessa villkor på något sätt, kan HostingAdvice.com vidta sådana åtgärder som HostingAdvice.com anser vara lämpliga för att hantera överträdelsen, inklusive avbryta din åtkomst till webbplats, förbjuder dig att komma åt webbplatsen, blockera datorer som använder din IP-adress från att komma åt webbplatsen, kontakta din Internet-leverantör för att begära att de blockerar din åtkomst till webbplatsen och / eller väcka talan mot dig.

Variation

HostingAdvice.com kan ändra dessa villkor från tid till annan. Reviderade villkor kommer att gälla för användning av denna webbplats från och med dagen för publicering av de reviderade villkoren på denna webbplats. Kontrollera denna sida regelbundet för att säkerställa att du känner till den aktuella versionen.

Uppdrag

HostingAdvice.com får överföra, underkontrakt eller på annat sätt hantera HostingAdvice.coms rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor utan att meddela dig eller få ditt samtycke.

Du får inte överföra, underkontrakt eller på annat sätt hantera dina rättigheter och / eller skyldigheter enligt dessa villkor.

Uppdelning

Om en bestämmelse av dessa villkor fastställs av någon domstol eller annan behörig myndighet för att vara olaglig och / eller inte verkställbar, kommer de andra bestämmelserna att gälla. Om någon olaglig och / eller icke-verkställbar bestämmelse skulle vara laglig eller verkställbar om en del av den raderades, kommer den delen att anses raderad och resten av bestämmelsen fortsätter att gälla.

Hela avtalet

Dessa villkor, tillsammans med HostingAdvice.coms integritetspolicy utgör hela avtalet mellan dig och HostingAdvice.com i relation till din användning av denna webbplats, och ersätter alla tidigare avtal om din användning av denna webbplats.

Lag och jurisdiktion

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i FLORIDA, USA, och eventuella tvister rörande dessa villkor kommer att omfattas av exklusiv behörighet för domstolarna i FLORIDA, USA.

HostingAdvice.com ägs till 100% av Digital Brands Inc., ett FLORIDA-företag vars registrerade adress är:

15 SE 1st Ave
Svit B
Gainesville, FL 32601

Jeffrey Wilson Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
  Adblock
  detector